Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Hybrideverwarmd.nl, hierna ook: “Hybrideverwarmd”. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door Hybrideverwarmd.

Korte privacyverklaring

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van de specifieke dienst waarvan u gebruikmaakt
 • Voor identificatiedoeleinden
 • Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken
 • De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hybrideverwarmd gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van de specifieke dienst waarvan u gebruikmaakt
 • Voor identificatiedoeleinden
 • Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen
 • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling
 • Om onze (leden)administratie te kunnen voeren
 • Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 • Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • Om de bestelling te kunnen verwerken
 • Om reviews via andere kanalen te tonen
 • Het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en zo nu en dan voor klantonderzoeken
 • Om de browser en/of het apparaat te herkennen
 • Voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website
 • Voor het maken en analyseren van bezoekersstatistieken

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van uw gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

 • Uw toestemming.
 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben, of waar u partij bij bent.
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting.
 • De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang, of dat van een ander. Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
 • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.
In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens Bewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer) Tot 2 jaar na de laatste transactie
Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht
Gegevens in de (leden)administratie Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna
Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden) Zolang als u het account hebt
Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen) Zolang als u met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 2 jaar daarna
Correspondentie Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna
Reviews Zolang de review relevant is

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens
 • om informatie te ontvangen over de verwerking vanuw gegevens
 • om incorrecte gegevens te laten corrigeren
 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen
 • in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten “beperken”
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens
 • om, als u toestemming heeft gegeven voor gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens
 • als u de gegevens zelf heeft aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming heeft gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op uw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

Voor inzage in uw gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen (zie: “Wat als u vragen of klachten heeft”?).

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u u kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hybrideverwarmd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@hybrideverwarmd.nl

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Hybrideverwarmd.nl
contact@hybrideverwarmd.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 12-04-2023. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u daar een email-bericht over te sturen.