Programma informatie ontbijt 7 februari 2024

08:30 – 09:00 uur

Ontvangst met ontbijt

09:00 – 10:00 uur

Programma

Felix Lacroix en Chiel Boonstra delen hun visie op het gebied van de mogelijkheden om de energietransitie te versnellen en gaan met u in gesprek onder leiding van Henk Sijbring.

 

Felix Lacroix
Programma manager energietransitie & regionale ontwikkeling RVO

De warmtetransitie kan niet op zichzelf worden beschouwd, maar is onderdeel van een bredere energietransitie en vindt plaats in een snel veranderend klimaat met bijbehorende adaptiemaatregelen. Hierdoor zijn er twee heel directe effecten van invloed op de warmtetransitie: netcongestie en toegenomen behoefte aan koude.

Binnen Het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) is er een start gemaakt om gemeenten, woningbouwcorporaties en energiecollectieven, zoveel mogelijk te ondersteunen en betrekken bij het integraal opstellen en uitrollen van transitievisie warmte.

Individuele of collectieve oplossingen? Wij geloven dat een integrale aanpak en kijken naar warmte, koude en elektriciteit, maatschappelijk meer impact heeft. Daarbij maken we graag gebruik van data-praktijk-inzichten.

Voor veel gemeenten en corporaties is dit een lastige klus. Alles is lokaal maatwerk en dat begint bij inzicht op diverse schaalniveaus.

Chiel Boonstra
Energetisch ontwerper en oprichter van Trecodome BV

Chiel Boonstra is als onafhankelijk energetisch ontwerper betrokken bij grote renovatie-opgaven om te helpen bij de keuze van duurzame warmtesystemen en duurzaam energiegebruik.

Hij werkt vanuit het perspectief van betaalbaarheid voor bewoners en maximalisatie van duurzaamheid. De urgentie van de aanpak van CO2-emissies vraagt om snelle en degelijke oplossingen. Het gaat technisch gezien in gebouwen om de koppeling van isolatie, ventilatie, installatie en de inzet van duurzame energie. Te vaak nog verschuilen wij ons achter reken-technische waarheden, zoals saldering van zonne-energie met ingekochte energie op andere momenten. Of achter emissie factoren met inbegrip van toekomstige opname van vrijkomende CO2-emissie.

We moeten oog krijgen voor de real-time performance van gebouwen en systemen. Zo kunnen we grote stappen maken naar een real time CO2 neutrale gebouwde omgeving.

Chiel Boonstra pleit voor een hybride benadering in collectieve en individuele oplossingen die leiden tot snelle daling van emissies. Ondersteund met langjarige investeringen in een betaalbaar lage energiebehoefte én maximaal gebruik van duurzame energie. Zo werkt hij aan zeer energiezuinige projecten met seizoensopslag van duurzame energie met oog voor de toekomstige woonlasten van bewoners.

Henk Sijbring
Voorzitter vereniging voor Duurzame Warmte

Voorvechter van een duurzame samenleving die voor iedereen betaalbaar is, zoals bijvoorbeeld de toepassing van de hybride warmtepomp. Energieneutraal in 2050 is een enorme opgave die uiteraard niet van de ene op de andere dag is gerealiseerd. We zien dat veel gemeentes en woningcorporaties graag aan de slag willen, maar niet precies weten hoe en waar ze moeten beginnen. Als VDW willen we daarbij graag helpen met advies en informatie over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam verwarmen. Iedere situatie is uniek, laten we samen een haalbare en betaalbare oplossing vinden.

10:15 – 11:15 uur

Rondgang hybride installaties met toelichting en mogelijkheid om vragen te stellen

Bezoek aansluitend de grootste installatievakbeurs VSK2024.

Terugblik congres juni 2023

Het congres Hybride in de warmtetransitie; de vragen beantwoord was een dag vol inspirerende verhalen en gesprekken, waarin we met verschillende gemeentes, woningcorporaties en experts hebben gediscussieerd over de uitdagingen waar zij voor staan.

De warmtetransitie is een complex vraagstuk, maar dit congres heeft laten zien dat er hoopvolle oplossingen zijn. Hybride kan hierin een belangrijke rol spelen en biedt gemeentes en woningcorporaties flexibiliteit bij de verduurzaming. Ook in het kader van netcongestie biedt hybride een betrouwbaar alternatief en in combinatie met groen gas werken we naar een duurzame oplossing.

Om de sfeer toch een beetje te kunnen proeven van het congres of na te genieten van deze inspirerende dag is er een aftermovie gemaakt.

Wilt u meer informatie over welke rol hybride kan spelen in de warmtetransitie en de (on)mogelijkheden voor uw gemeente of woningcorporatie? Neem dan contact op, we informeren u vrijblijvend over mogelijkheden voor een afspraak of presentatie: contact@hybrideverwarmd.nl

Download de samenvatting van de resultaten van het demonstratieproject of kijk op demoprojecthybride.nl.